Listening Skill-Beginner Level

Free

Includes lifetime access

Course Overview

مهارت شنیدن، یکی از مهارتهای کلیدی در یادگیری زبان انگلیسی است. برنامه آموزش مهارت های شنیدن در پنج سطح ارایه می شود: 

·       سطح مبتدی 

·       پیش از سطح متوسط 

·       سطح متوسط 

·       پس از سطح متوسط 

·       سطح پیشرفته 

هر سطح دارای 12 درس است. در هر درس تمرین های مناسبی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، پاسخ سؤال هایی که در تمرین ها گنجانده شده است، در دسترس شما قرار دارد. 

همچنین، فایل های صوتی به همراه متن گفتگوها آماده و در اختیارتان قرار گرفته است. 

به منظور تسهیل یادگیری شما، امکانی برای بحث و تبادل نظر هم وجود دارد. از این طریق شما می توانید با همکلاسی هایتان به تبادل نظر بپردازید.