Listening Skill-Intermediate

Free

Includes lifetime access

Course Overview

دوره سطح متوسط تقویت مهارت شنیداری

هدف دوره: پرورش مهارت شنیدنِ گفتار و گفتگوهای نیمه پیچیده به همراه جملات ساده تا
مرکب است.

تعداد درس: 12

زمان فایل صوتی: هر فایل صوتی بین 2 تا 4 دقیقه است.

متن فایل صوتی: هر فایل صوتی دارای متن است.

روال پیش بینی شده برای تقویت مهارت شنیداری:

الف. گوش دادن متن

ب. مراجعه به متن محتوای صوتی در صورت نشنیدن برای کلمه
ها و جمله ها

پ. گوش دادن به محتوای صوتی به همراه خواندن متن.

آزمون: هر
درس دارای آزمون مخصوصی است. پس از وارد کردن پاسخ سؤال ها امکان دیدن پاسخ  سؤال ها وجود دارد.

زمان مورد نیاز تمرین هر درس: دست کم 1 ساعت برای تمرین هر درس و پاسخ دادن به
سؤالات آزمون درس ها، مورد نیاز است.