MS-Project: Foundations

CAD 395

Categories: Engineering
Includes lifetime access

Course Overview

  :در این دوره دانش و کاربرد مهارت­ های مورد اشاره در زیر را می آموزید 

  مفاهیم اولیه در مدیریت پروژه ها –

 برای طراحی یک پروژه جدید و یا کنترل پروژه موجود MS Projectاستفاده از نرم افزار –

 (WBS)ايجاد پروژه و ساختار شكست كار –

تدوین شبکه فعالیت های پروژه –

تعیین محدودیتها برای فعالیتها –

تعیین هزینه ها و منابع برای فعالیتها –

تشخیص مسیر بحرانی، رصد میزان پیشرفت پروژه و در صورت نیاز برنامه ریزی دوباره فعالیتها –

– تهیه و تولید گزارشات و خروجی های متنوع

تعداد ساعت:  16

تعداد جلسات: 8

  .تاریخ برگزاری: بر روی لینک کیلک کنید