MS Word-Foundations

Free

Categories: Microsoft Office
Includes lifetime access

Course Overview

در این دوره،دانش و کاربرد مهارت­های مورد اشاره در زیر را  می آموزید:

– کار با انواع مستندات و نحوه ذخیره سازی آنها با فرمتهای مختلف

– ایجاد و ویرایش اسناد با اندازه کوچک بنحوی که برای به اشتراک گذاری آماده باشند.

– اضافه کردن انواع فرمتها و قالبها بهاسناد پیش از آماده سازی آنها برای انتشار و نیز تشخیص استفاده از قالبها و
فرمتهای متناسب با نوع سند

– درج جداول  و تصاویر در داخل متن سند

– آماده سازی سند برای ارسال از طر یق ایمیل

– انجام تنظیمات مربوط به صفحه بندی اسناد

– چک و اصلاح Spelling پیش از چاپ نهایی

تعداد ساعت: 16  

تعداد
جلسات:
 
8

تاریخ برگزاری: بر روی لینک کیلک کنید.